หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
PUM-DPM-1-001ZA
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
PUM-DPM-3-001ZA
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
PUM-DPM-2-001ZA
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
PUM-DPM-2-002ZA
ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-002ZA
ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-003ZA
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
PUM-DPM-4-004ZA
สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-005ZA
ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-006ZA
ประเมินสภาพผู้ป่วย
PUM-DPM-6-006ZA
ประเมินสภาพผู้ป่วย
PUM-DPM-3-007ZA
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-007ZA
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-4-008ZA
เขียนรายงานสำหรับ EMR
PUM-DPM-3-009ZA
ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
PUM-DPM-4-009ZA
ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
PUM-DPM-4-010ZA
ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-3-010ZA
ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-5-011ZA
ใช้ยาเบื้องต้น
PUM-DPM-4-012ZA
รักษาระบบทางเดินหายใจ
PUM-DPM-5-013ZA
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-6-013ZA
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-3-013ZA
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-4-013ZA
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-4-014ZA
บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
PUM-DPM-5-014ZA
บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
PUM-DPM-6-014ZA
บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
PUM-DPM-5-015ZA
ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
PUM-DPM-6-015ZA
ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
PUM-DPM-3-016ZA
ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
PUM-DPM-5-016ZA
ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
PUM-DPM-6-016ZA
ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
PUM-DPM-7-017ZA
พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
PUM-DPM-7-018ZA
ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
PUM-DPM-7-019ZA
ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ
PUM-DPM-6-020ZA
นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-7-020ZA
นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-5-021ZA
เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-6-021ZA
เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
PUM-DPM-6-022ZA
บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
PUM-DPM-7-022ZA
บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
PUM-DPM-6-023ZA
อํานวยการการกู้ชีพ
PUM-DPM-7-023ZA
อํานวยการการกู้ชีพ
PUM-DPM-8-024ZA
จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
PUM-DPM-7-024ZA
จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
PUM-DPM-8-025ZA
พัฒนานวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-1-026ZA
รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
PUM-DPM-2-027ZA
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน
PUM-DPM-5-028ZA
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
PUM-DPM-6-028ZA
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
PUM-DPM-4-028ZA
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
PUM-DPM-8-000ZA
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง
PUM-DPM-2-001ZA
การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน
PUM-DPM-3-002ZA
การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น
PUM-DPM-4-002ZA
การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น
PUM-DPM-6-003ZA
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
PUM-DPM-5-003ZA
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
PUM-DPM-8-004ZA
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
PUM-DPM-6-004ZA
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
PUM-DPM-5-001ZA
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
PUM-DPM-6-001ZA
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
PUM-DPM-5-002ZA
บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน
PUM-DPM-8-000ZA
วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
PUM-DPM-8-001ZA
จัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย
PUM-DPM-2-002ZA
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
PUM-DPM-1-002ZA
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
PUM-DPM-4-003ZA
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-1-003ZA
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-2-003ZA
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-3-003ZA
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-2-004ZA
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-3-004ZA
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-4-004ZA
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-5-004ZA
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-3-001ZA
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-4-001ZA
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-5-001ZA
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-6-001ZA
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-3-001ZA
แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
PUM-DPM-4-001ZA
แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
PUM-DPM-5-001ZA
แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
PUM-DPM-3-001ZA
เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)
PUM-DPM-3-002ZA
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-4-002ZA
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-5-002ZA
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-6-002ZA
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-4-003ZA
จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง
PUM-DPM-5-003ZA
จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง
PUM-DPM-6-003ZA
จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง
PUM-DPM-4-004ZA
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
PUM-DPM-5-004ZA
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
PUM-DPM-6-004ZA
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
PUM-DPM-4-001ZA
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
PUM-DPM-5-001ZA
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
PUM-DPM-5-001ZA
การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-6-001ZA
การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-4-000ZA
การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-6-001ZA
ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-4-001ZA
พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-5-001ZA
พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-6-001ZA
พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้