หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
FPC-AQP-5-001ZA
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-6-001ZA
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-2-001ZA
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-3-001ZA
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-4-001ZA
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-3-002ZA
นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-4-002ZA
นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-5-002ZA
นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-6-002ZA
นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-5-003ZA
ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-6-003ZA
ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-5-004ZA
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
FPC-AQP-6-004ZA
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
FPC-AQP-2-005ZA
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-3-005ZA
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-4-005ZA
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-5-005ZA
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-6-005ZA
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-5-006ZA
ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-6-006ZA
ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-2-007ZA
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-3-007ZA
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-4-007ZA
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-5-007ZA
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-6-007ZA
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-3-008ZA
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-5-008ZA
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-6-008ZA
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-2-008ZA
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-4-008ZA
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-2-009ZA
ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารระดับพื้นฐาน
FPC-AQP-3-010ZA
ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AQP-4-010ZA
ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AQP-5-011ZA
สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน
FPC-AQP-6-012ZA
นำทีมงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
FPC-AQP-2-013ZA
เข้าใจระบบตัวเลขและรับรู้ปัญหาขั้นต้น
FPC-AQP-3-014ZA
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขสาเหตุขั้นต้นของปัญหา
FPC-AQP-4-014ZA
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขสาเหตุขั้นต้นของปัญหา
FPC-AQP-5-015ZA
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขสาเหตุของปัญหา
FPC-AQP-6-016ZA
สังเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแนวทางป้องกันปัญหา
FPC-AQP-3-017ZA
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
FPC-AQP-5-017ZA
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
FPC-AQP-4-017ZA
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
FPC-AQP-2-018ZA
เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำและส่วนผสมเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-2-019ZA
ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-3-020ZA
ควบคุมและกำกับดูแลการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำ ส่วนผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
FPC-AQP-3-021ZA
ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-4-022ZA
เตรียมหม้อฆ่าเชื้อก่อนการใช้งาน
FPC-AQP-4-023ZA
ควบคุมการทำงานของหม้อฆ่าเชื้อให้สอดคล้องตามปัจจัยวิกฤตการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยความร้อน
FPC-AQP-4-024ZA
แก้ไขเบื้องต้นการเบี่ยงเบนของกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการทำงาน
FPC-AQP-5-025ZA
วางแผนทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-026ZA
ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-027ZA
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-3-028ZA
จัดเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-3-029ZA
ทดสอบตัวอย่างในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-030ZA
ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-031ZA
แก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-032ZA
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-033ZA
ทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-5-034ZA
ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-6-035ZA
วิเคราะห์แนวโน้ม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงกระบวนการผลิต
FPC-AQP-6-036ZA
ทวนสอบ และกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท