หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-ANI-5-001ZA
วางแผนการบริหารโครงการ (Project Management and Development )
ICT-ANI-3-002ZA
ศึกษาวิจัยโครงเรื่อง (Story Research)
ICT-ANI-3-003ZA
พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ (Art Direction Development)
ICT-ANI-4-004ZA
ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก (Conceptual Design Development)
ICT-ANI-3-005ZA
ร่างสตอรี่บอร์ด (Storyboard Sketches)
ICT-ANI-4-006ZA
จัดทำสตอรี่บอร์ด (Storyboarding)
ICT-ANI-4-007ZA
วางแผนการผลิต (Production Planning)
ICT-ANI-3-008ZA
ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า
ICT-ANI-3-009ZA
ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design)
ICT-ANI-3-010ZA
ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
ICT-ANI-4-011ZA
ขึ้นรูปตัวละคร (Modeling)
ICT-ANI-4-012ZA
กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร (Character Setup)
ICT-ANI-4-013ZA
สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร (Texturing)
ICT-ANI-4-014ZA
กำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ (Shading)
ICT-ANI-4-015ZA
ปรับปรุงหรือแก้ไข เรื่อง/ตัวละคร (Editing)
ICT-ANI-3-016ZA
ออกแบบดนตรีและเสียงประกอบเรื่อง/ตัวละคร (Sound Design)
ICT-ANI-4-017ZA
สร้างเลเอาท์ (Lay Out)
ICT-ANI-4-018ZA
สร้างภาพ เคลื่อนไหว (Animation)
ICT-ANI-4-019ZA
จัดแสงภาพ เคลื่อนไหว(Lighting)
ICT-ANI-4-020ZA
เรนเดอร์ริ่ง (Rendering)
ICT-ANI-4-021ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิก (Dynamic Animation)
ICT-ANI-4-022ZA
รวมภาพเคลื่อนไหว
ICT-ANI-3-023ZA
แต่งสีให้กับภาพเคลื่อนไหว (Color Grading)
ICT-ANI-3-024ZA
ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (Editing)
ICT-ANI-4-025ZA
สร้างภาพ Motion Graphic
ICT-ANI-4-026ZA
ใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว (Music, Sound Effect, Voice Over)
ICT-ANI-3-027ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
ICT-ANI-5-027ZB
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
ICT-ANI-5-028ZB
วางแผนการบริหารโครงการ
ICT-ANI-4-029ZB
พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ
ICT-ANI-5-029ZB
พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ
ICT-ANI-4-030ZB
ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ ตัวละคร ฉาก
ICT-ANI-5-030ZB
ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ ตัวละคร ฉาก
ICT-ANI-4-031ZB
วางแผนการผลิตด้านแอนิเมชัน
ICT-ANI-5-031ZB
วางแผนการผลิตด้านแอนิเมชัน
ICT-ANI-4-032ZB
ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า
ICT-ANI-5-032ZB
ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า
ICT-ANI-4-033ZB
ออกแบบฉากและอุปกรณ์
ICT-ANI-5-033ZB
ออกแบบฉากและอุปกรณ์
ICT-ANI-4-034ZB
ออกแบบกราฟิก
ICT-ANI-5-034ZB
ออกแบบกราฟิก
ICT-ANI-3-035ZB
สร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติสำหรับงานแอนิเมชัน
ICT-ANI-3-036ZB
สร้างโมเดลฉากและอุปกรณ์ 3 มิติสำหรับงานแอนิเมชัน
ICT-ANI-3-037ZB
สร้างเลเอาท์
ICT-ANI-4-038ZB
ควบคุมการผลิตด้านแอนิเมชัน
ICT-ANI-5-038ZB
ควบคุมการผลิตด้านแอนิเมชัน
ICT-ANI-3-039ZB
สร้างภาพเคลื่อนไหว
ICT-ANI-3-040ZB
Composite สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ
ICT-ANI-3-041ZB
บริหารจัดการรูปแบบไฟล์ และ Compression เพื่องาน Composite
ICT-ANI-3-042ZB
ประเมินคุณภาพงานแอนิเมชัน
ICT-ANI-5-042ZB
ประเมินคุณภาพงานแอนิเมชัน