หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-AAG-5-001ZA
จัดการหรือบริหารทีม
ICT-AAG-6-001ZA
จัดการหรือบริหารทีม
ICT-AAG-7-001ZA
จัดการหรือบริหารทีม
ICT-AAG-2-002ZA
วาดสตอรี่บอร์ดเกมระดับพื้นฐาน (Basic Game Storyboard)
ICT-AAG-5-003ZA
วาดสตอรี่บอร์ดเกม ( Game Storyboard)
ICT-AAG-2-004ZA
สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเกม ระดับพื้นฐาน (Basic Creating 2D Character, Object or Environment)
ICT-AAG-5-005ZA
สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของเกม (Creating 2D Character, Object or Environment)
ICT-AAG-5-006ZA
ออกแบบตัวละครสำหรับใช้ในเกม (Character Design for Game)
ICT-AAG-5-007ZA
ออกแบบและวาดภาพหลักในเกม (Key Art for Video Game)
ICT-AAG-5-008ZA
ออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม (Game Environment Concept Art)
ICT-AAG-5-009ZA
ออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม (Game Props Concept Art)
ICT-AAG-3-010ZA
สร้างโมเดล 3 มิติรูปแบบการ์ตูนสำหรับเกม (Stylized Game Modeling)
ICT-AAG-3-011ZA
สร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติสำหรับเกม (Game Modeling)
ICT-AAG-3-012ZA
สร้างโมเดล 3 มิติเพื่อใช้สำหรับสภาพแวดล้อมภายในเกม (3D Environment Modeling for Game)
ICT-AAG-3-013ZA
สร้างสรรค์รายละเอียดพื้นผิวลงบนโมเดล (Texture Creation)
ICT-AAG-3-014ZA
สร้างการควบคุมกระดูกขั้นพื้นฐาน (Basic Rigging)
ICT-AAG-5-015ZA
สร้างการควบคุมกลไกลการทำงานของตัวละคร (Character Rigging)
ICT-AAG-5-016ZA
เชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดลต่างๆ (Skinning and Binding)
ICT-AAG-5-017ZA
สร้างการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging)
ICT-AAG-2-018ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation)
ICT-AAG-3-018ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation)
ICT-AAG-5-019ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับเกม (Animation for Game)
ICT-AAG-5-020ZA
สร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับ Game User Interface
ICT-AAG-6-021ZA
สร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อใช้กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือวัตถุ3มิติในเกม ( Tool Scripting for Game 3D Object Rigs)
ICT-AAG-6-022ZA
ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจำลอง Physic และ Dynamic ให้กับวัตถุต่างๆ ในเกม( Game Physics and Dynamics Simulation)
ICT-AAG-6-023ZA
จัดวางสิ่งแวดล้อมใน Game engine (Game Level and Environment Placement)
ICT-AAG-6-024ZA
กำหนดลักษณะพื้นผิวของวัตถุเพื่อใช้ใน Game Engine (Material Creation for Game Engine)
ICT-AAG-6-025ZA
พัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตเกม(Scripting Solution Tools for Game Production)
ICT-AAG-6-026ZA
สร้างเทคนิคพิเศษบน Game Engine (Special Effect Creation for Game Engine)
ICT-AAG-7-027ZA
ออกแบบภาพสำคัญสำหรับเกม (Key Art)
ICT-AAG-7-028ZA
ควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ (Art Quality Management)
ICT-AAG-7-029ZA
จัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม (Art Design Document)
ICT-AAG-5-030ZA
จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริง
ICT-AAG-6-030ZA
จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริง
ICT-AAG-3-030ZA
จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริง
ICT-AAG-6-031ZA
จัดทำแนวคิดเบื้องต้น และแนวเกม
ICT-AAG-6-032ZA
จัดทำแนวคิดของเกมและขอบเขตของเกม
ICT-AAG-6-033ZA
จัดทำโครงเรื่องของเกม
ICT-AAG-5-034ZA
จัดทำแนวคิดตัวละครของเกม
ICT-AAG-5-035ZA
จัดทำแนวคิดฉากและสภาพแวดล้อมของเกม
ICT-AAG-5-036ZA
จัดทำกติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการเล่น
ICT-AAG-4-037ZA
จัดทำฉากและระดับความยากของเกม
ICT-AAG-5-038ZA
จัดทำลำดับขั้นตอนและแนวคิดการสื่อสารของเกม
ICT-AAG-4-039ZA
จัดทำส่วนการควบคุมของเกม
ICT-AAG-6-040ZA
จัดทำแผนการหารายได้ในเกม
ICT-AAG-4-041ZA
ตรวจสอบเกมตามการออกแบบเกมและปรับปรุงคุณภาพของเกม
ICT-AAG-4-042ZA
จัดทำบัญชีทรัพยากรภาพในเกม
ICT-AAG-4-043ZA
จัดทำบัญชีทรัพยากรเสียงในเกม
ICT-AAG-4-044ZA
จัดทำบัญชีข้อความในเกม
ICT-AAG-4-045ZA
เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกม เอนจิน (Game Engine)
ICT-AAG-4-046ZA
ทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม เกม
ICT-AAG-4-047ZA
เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกม (Optimization)
ICT-AAG-5-048ZA
แก้ไขเพิ่มเติมไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ภายในตามที่สั่ง
ICT-AAG-5-049ZA
ทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Functionเพิ่มเติมในไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)
ICT-AAG-5-050ZA
เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine (Optimization Game Engine using Programming)
ICT-AAG-6-051ZA
ออกแบบไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)
ICT-AAG-6-052ZA
พับบลิช (Publish) เกมออกจำหน่าย
ICT-AAG-4-053ZA
ใช้ระบบจัดเก็บการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ใน การพัฒนาเกม (Version Control)
ICT-AAG-5-054ZA
ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ใน การพัฒนาเกม (Version Control) ในระดับServer