มาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ค้นหาสาขา
คุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มทั้งหมด สาขาวิชา
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า
( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาการจัดการของเสียชุมชน ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ( 42 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการแปรรูปนม ( 30 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ ( 32 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาการจัดการพลังงาน ( 17 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาแอนิเมชันและเกม (Animation and Game) ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาแอนิเมชัน (Animation) ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) ( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication) ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
( 43 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ( 19 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ( 29 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางาน Checking Fixture ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางาน Jig & Fixture ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )
หมวดสมรรถนร่วม ในอาชีพแม่พิมพ์ ( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์ยาง ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( 25 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขางานหลังพิมพ์ ( 28 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานก่อนพิมพ์ ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานพิมพ์ ( 30 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาพลาสติกชีวภาพ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาธุรกิจประปา ( 23 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
( 0 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาแปรรูปเหล็ก ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ
( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชาชีพ..
สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า ( 33 คุณวุฒิวิชาชีพ )