FAQ
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ทั้งหมด

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่มีอำนาจในการกำหนดเกณฑ์ หรือ อัตราค่าตอบแทน เงินเดือน อย่างไรก็ดี ในบางกลุ่มสาขาวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญ ได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่รับการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ต่างก็เป็นกระบวนการรับรองความสามารถของบุคคลเช่น เดียวกัน แต่จะแตกต่างใน การจำแนก จัดกลุ่มมาตรฐาน ขั้นตอนการประเมิน และ ได้มาซึ่งมาตรฐาน เช่นเดียวกับ IETLS To TOFEL ที่เป็นการวัดระดับภาษาเหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน

สามารถดูได้จากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ คือ คุณวุฒิ ที่ให้การรับรองความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยรวบรวม ความต้องการ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ มาจัดทำเครื่องมือประเมิน เพื่อประเมินและทดสอบความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ นั้นๆ

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นระบบ ที่เน้นความสมัครใจในการเข้าร่วม จึงไม่มีผลต่อการประกอบกิจการ ทว่า คุณวุฒิวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพ คือการรวบรวมเอาความคาดหวังขั้นพื้นฐาน ในการรับบริการของผู้บริโภค มารวบรวมเพื่อประเมิน การมีคุณวุฒิวิชาชีพ จึงถือว่าเป็น แต้มต่อสำคัญในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคใน อนาคต ที่ต้องการรับบริการจากมืออาชีพ