ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
:0000000000000
:CB-0233-A
:รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 89
:วิภาวดีรังสิต
:จอมพล
:เขตจตุจักร
:กรุงเทพมหานคร
:10900
ข้อมูลติดต่อ
:02-5451000
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพการบิน

 • สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 5

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทย หลักสี่
  425 หมู่ที่ 11 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

บุคลากร
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม โครงสร้างพื้นฐานCB-0233-A

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม CB-0233-A

 • วีรภรณ์ เจริญพักตร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สิปปพัสส์ รัชฎา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กัญชลี เพิ่มทันจิตต์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โชติกา จินดารัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นัยนา กัลยาณมิตร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วจีภรณ์ อาทรมิตร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นาวิน สิงห์ดอน
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ณัฏฐยา ศรีสุภา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • จิรศักดิ์ วิชัยรัตนาวงษ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • จารุภา น้อยจันทิระ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปองพล กาญจนกัญทร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศุภพจี ชยสมานนท์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปภาวดี สงฆ์พรหม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ภัทร์นฤน ฉัตรชัยเวช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สิริธร หงษ์ดาลัด
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)