ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ปฏิทินการประเมิน
:การประปานครหลวง
:0000000000
:CB-0206-A
:รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 400
:ประชาชื่น
:ทุ่งสองห้อง
:เขตหลักสี่
:กรุงเทพมหานคร
:10210
ข้อมูลติดต่อ
:02-5040123
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก ชั้น 2

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
  400 ถนนประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บุคลากร
 • การประปานครหลวง CB-0206-A

 • มานิต ปานเอม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ต่อพงศ์ ชูพันธ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เจษฎา ธนาบูรณ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุนิษา เสือเพ็ง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิศาล คำณูนธรรม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ประเสริฐ ชาติปรีชากุล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อังกูร บุญญะ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิศาล สิทธิชัยลาภา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อรรถพล กอเดช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วรบุตร ม่วงชู
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศุภวัติ มาลาพันธ์ุ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกรียงไกร วนขจรไกร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วุฒิชัย เอมแจ้ง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธนารัตน์ ภู่รัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุภทรชัย จงมีเดช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ฉัตรชัยย น้อยสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ขจรพงศ์ จูมั่น
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ณัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วรางคณา สุดโต
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อธิศักย์ วงศ์ทอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พลเทพ สุภาษิตตานนท์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วินัย จันทร์เคารพคุณ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วิสิทธิ์ ภาคจรุง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สมคิด เซี่ยงหลิว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ภีสเดช ไตรเดช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วิทยา กองเกียรติวานิช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เอนก เวชพันธุ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0206-A

 • ธีรประวัติ วงค์ไชยสิทธิ์

 • พัชรี ศิริวัฒธนะตระกูล