ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
1 ถนนรองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปฏิทินการประเมิน
:การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
:0000000000
:CB-0199-A
:อื่นๆ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 1
:รองเมือง
:รองเมือง
:เขตปทุมวัน
:กรุงเทพมหานคร
:10330
ข้อมูลติดต่อ
:02-2204251
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

  • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3

  • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

  • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

  • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
  • โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
    - ถนนศูนย์การฝึก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บุคลากร
  • การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ CB-0199-A