ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
1 ถนนรองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปฏิทินการประเมิน
:การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
:0000000000
:CB-0199-A
:อื่นๆ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 1
:รองเมือง
:รองเมือง
:เขตปทุมวัน
:กรุงเทพมหานคร
:10330
ข้อมูลติดต่อ
:02-2204251
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

 • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
  - ถนนศูนย์การฝึก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บุคลากร
 • การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ CB-0199-A

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0199-A

 • อำนาจ ศิลป์ประพันธ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ถิรเดช มงคลสุภวาร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กัณฐสิกข์ เกิดโตกันตวัฒน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กำจร ช่องสาร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กำธร ดีแท้
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกรียงศักดิ์ อยู่คง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สมบัติ จ้อยเจริญ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ฉัตรเทพ อินทมาส
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ยุทธกิจ ครุธาโรจน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พศิน ยามี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุทัศน์ ขำสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สาธิต มาลัยธรรม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กิตติชัย บุญจันทร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชุติพนธ์ สุพรรณภาส
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ณัฐกิตติ์ ประทุมธนาเสฏฐ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สมบัติ จ้อยเจริญ

 • อำนาจ ศิลป์ประพันธ์

 • กัณฐสิทธ์ เกิดโตกันตวัฒน์

 • ศิริพร เอี่ยมวิลัย

 • นิตาพร จิตต์ไพศาล

 • รัตนา เทพเทียนทัศน์

 • วีระเดช ไวยมิตรา

 • วรรณชัย พรหมเจียม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปรารภ แก้วสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกรียงศักดิ์ ศรีประยูร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วิษณุเทพ ทิพย์สุโข
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดนัย พัฒนชัยเกียรติ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศรายุทธ หาญสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อนุพงษ์ อ่อนพุทธา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เทพาวุฒิ สิมะจารึก
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศุภชัย ชูชีพ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชัยณรงค์ อนุมาศ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกรียงศักดิ์ อยู่คง

 • ถิรเดช มงคลสุภวาร

 • สมสุข หัตถกรรม