ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
43 ชั้น 28 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
:0000000000
:CB-0195-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 43
:สาทรใต้
:ยานนาวา
:เขตสาทร
:กรุงเทพมหานคร
:10120
ข้อมูลติดต่อ
:02-2100853
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างพักใส ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างพักใส ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างพักใส ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อต้ม ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อต้ม ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อต้ม ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อเคี่ยว ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อเคี่ยว ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อเคี่ยว ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อปั่น ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อปั่น ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อปั่น ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างอบแห้งน้ำตาล ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างอบแห้งน้ำตาล ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างอบแห้งน้ำตาล ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 4

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลที่.เอ็น
  11 อาคาร บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 2 ตำบล แก่งผักกูด อำเภอ ท่าหลวง ลพบุรี 15230

 • โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง
  99 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี ตำบล หนองโอ่ง อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

บุคลากร
 • บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด CB-0195-A

 • กิตติศักดิ์ บุญเดชารักษ์

 • เกษ รถกล

 • เนตร ยิ่งเจริญ

 • จันทร์แรม ศรีรัตนมงคล

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0195-A

 • เฉลิม อำนวยศิลป์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นิตนรา อัดโดดดร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ประกอบ ปานสอาด
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สังเวียน อินทร์แหยม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เสฐียร พรหมวงษ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เอนก สังข์ทอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชูชาติ อยู่ศรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทศพร อุ่นปลี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธาดา ตื้อคำ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สังวาลย์ เอี่ยมสม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)