ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด
88/105 หมู่ที่ 1 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน นครปฐม 73210
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด
:0000000000000
:CB-0128-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 88/105
:
:บางกระทึก
:สามพราน
:นครปฐม
:73210
ข้อมูลติดต่อ
:02-8899174
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 • สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • โรงเรียนรัตนเทวีบริบาล
  85/10-11 หมู่ที่ 9 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน นครปฐม 73210

 • โรงเรียนกวดวิชาเพื่อพัฒนาไอคิวและอีคิว
  85/12-14 หมู่ที่ 1 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน นครปฐม 73210

 • บริษัท สยามเมดิคอล ไฮคิวแล็บ จำกัด
  2/11 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

บุคลากร
 • บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด CB-0128-A

 • หอมหวล ทิพย์รอด

 • นางพรทิพย์ เข็มนาค
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธัญญ์จรีย์ วงษ์บุญงาม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปัณณ์นลิน พันธ์กนกพงศ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นภัสวรรณ วัฒน์รณชัย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เกศสุดา เอี่ยมกุศลกิจ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศราณี คำแก้ว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พัชรี ศรีธัญรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุวภรณ์ แนวจำปา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • งามเนตร เอี่ยมนาคะ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อรุณวรรณ ศรีศาสตร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุวพา พลสาย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เพ็ญลักษณ์ ทีปกรไหลธนา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุวรรณี อิงคนินันท์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เชาวฤทธิ์ เงินไธสง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ประไพ เพชรประดิษฐ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ยุพาภรณ์ รัตนสุคนธ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • จุฬาลักษณ์ เปลี่ยนประเสริฐ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศศิวารี พันธ์จบสิงห์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สรายุทธ์ พงษ์ภุมมา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดวงแก้ว ขันธไพรศรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นางญาณตา แย้มเกษร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุภาพร เจริญสุข
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • มยุรี ตนคัมภีรวาท
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • จิตติณัฏฐ์ จูมไธสง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุพรรณสา เขาแก้ว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วาสนา วิชัยดิษฐ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เยาวลักษณ์ รุ่งศิริ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดมิสา สุบุตรดี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดัชนี แก้วสามประการ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อนงค์ จันทะวงศ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทัศนีย์ จูสิงห์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กชนัฑ จิรกุลธนินทร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุดใจ ต้นสกุล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุนัน พันธุ์วิชัย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อัญชนา อิฐรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชัชรินทร์ ชวดบัว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พจี สมปอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พูลศักดิ์ แข่งขัน
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปริญญชาติ เปรมาศักดิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วิลาวรรณ ทิพย์บุญทรัพย์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วิชุตา วารุณประภา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กณัชลักษณ์ ณัฐภัคไชยมงคล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กุลธิดา ใจกว้าง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ดารุณี กุลพิโมกข์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อรุณศรี ไชยพรพัฒนา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พัฒธรา พันธุศิริ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กรองกาญจน์ จอมสว่าง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุภัสสรณ์ ทวีวิไลศิริกุล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธัญชนก สุวรรณรงค์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ลักษณา พงษ์ภุมมา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เสาวลักษณ์ สัยงาม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • แก้วกานดา ธรรมชัย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธัญญรัศม์ สังข์สำราญ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิมพ์นลิน ศรีเพ็ชร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • รัตนา สายรัตนี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นันทนา สมศรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุนทรีย์ หุ่นศรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ณัฐกานต์ โรจน์ชีวิน
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิมพ์ฐดา วัฒนพงศ์สถิต
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0128-A