ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
47/28 หมู่ที่ 3 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
:0115542003485
:CB-0102-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 47/28
:
:บางโฉลง
:บางพลี
:สมุทรปราการ
:10540
ข้อมูลติดต่อ
:02-1367679-81
:02-1367682
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น
  47/28 หมู่ที่ 3 ตรอกสุขาภิบาล 5 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำ
  47/28 หมู่ที่ 3 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540

บุคลากร
 • สมบูรณ์ อินทร์แสง
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • ชนะพล ธิตะโคตร
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จ CB-0102-A
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • วิรัตน์ บุตรศรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • คมสัน รุ่งรัตน์มณีมาศ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุประวีน์ สมีรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นายเอกชัย นาคจรุงค์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อธิวัฒน์ นันทสาร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิทวน หาญพรพิสุทธิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พิทักษ์ เทียมสำโรง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นนกฤต หนูนินทร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สืบสวัสดิ์ พุทธรัตน์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เสน่ห์ ไหลสงวนงาม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชนาธิป อนันต์สวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปิยะฉัตร มีเดช
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • บรรจบ จันทร์แจ่ม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อดุลย์ ทองโคกสี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วินัย ทองนาค
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธงชัย พิพัฒภิญโญภาพ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • รณณรงค์ แช่มช้อย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทรัพย์ทวี ขันธุแสง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ส.อ. ภฤศ สุปะวะโรทัย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นิพนธ์ อ่อนสี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อภิไชย เกตุนาคินทร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุริยา วงศ์สุวัฒนานันท์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธวัชชัย คุ้มรุ่งเรือง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ไพศิษฎ์ สุธีรภาพ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กฤษณะ เจริญสุขโชค
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ศิวายุทธ ลมชาย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทศพล จำนงเพียร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปฏิพัทธ์ พิมพ์ทะกันจร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ลั้ง บัวลอย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สิทธิพล สถิธางกูร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชาญกิจ ญาณวรุตม์วงศ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กันตภณ แดงกลิ่น
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปุณนิชญา ปรางค์ทอง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สำเริง จันมีเทศ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กรกริช สุขแก้ว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • กาญจนา บุตรดี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชนะพล ธิตะโคตร
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปฏิเวศน์ อิศรัชโยธิน
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ชูเกียรติ วงนารี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • บุญชัย บัวงาม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • รพีพัฒน์ คำด้วง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ประสิทธิ์ คันธจันทร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เรวัต มีกรณ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • บุญทัน เรืองสมบัติ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เมธินทร์ อินทรหันต์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วัฒนา คำสุข
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปัญจพล ถึงพุ่ม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เวียง พิมพ์สอน
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ขฏิพัช ราชกิจ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นิธิต วงศ์สง่า
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • คหบดี ทองผุย
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0102-A

 • ประภาภรณ์ สุ่มมาตย์

 • สุทธิดา อิสเรศโยธิน

 • กาญจนา บุตรดี

 • อัครพงษ์ ลิสเรศโยธิน