ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ปฏิทินการประเมิน
:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
:0000000000000
:CB-0085-A
:สถาบันการศึกษาของรัฐ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 9
:แจ้งวัฒนะ
:อนุสาวรีย์
:บางเขน
:กรุงเทพมหานคร
:10220
ข้อมูลติดต่อ
:02-5226609
:02-5226609
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักทดสอบระบบ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักทัศนศิลป์ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน ชั้น 3

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

บุคลากร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • ธนเดช เพิ่มพูล
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ธนเดช เพิ่มพูล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นัฐพงศ์ ส่งเนียม
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สมรักษ์ รุ่งวัลลาภา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นวิน ครุธวีร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อมฤตา ฤทธิภักดี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ปวีณา ปรีชญากุล
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นายรุ่งเรือง มุศิริ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ภัทรพล วรประชา
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สุนี โชติดิลก
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สัมฤทธิ์ เสนกาศ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0085-A