ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท ทีโอ จำกัด
21/1 ตรอกพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท ทีโอ จำกัด
:0000000000
:CB-0050-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 21/1
:พหลโยธิน
:เสนานิคม
:เขตจตุจักร
:กรุงเทพมหานคร
:10900
ข้อมูลติดต่อ
:02-941-9509
:02-561-0708
:http://www.acautogas.com
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

 • สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริษัท ทีโอ จำกัด
  21/1 ตรอกพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บุคลากร
 • ธีรพงษ์ เจริญจรรยากุล
  ผู้ประสานงานองค์กร


 • ผู้ประสานงานองค์กร

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพวา วงค์สุนะ
  ผู้ประสานงานองค์กร

 • บริษัท ทีโอ จำกัด CB-0050-A

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0050-A