รายชื่อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ขั้นตอนการขอรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

รหัสองค์กร
ชื่อองค์กร
ให้การรับรอง
CB-0206-A
การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร
8
คุณวุฒิ
CB-0199-A
การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
กรุงเทพมหานคร
4
คุณวุฒิ
101
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กรุงเทพมหานคร
0
คุณวุฒิ
CB-0085-A
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
14
คุณวุฒิ
CB-0233-A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
1
คุณวุฒิ
CB-0159-A
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
2
คุณวุฒิ
CB-0128-A
บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด
นครปฐม
4
คุณวุฒิ
CB-0018-A
บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
11
คุณวุฒิ
CB-0050-A
บริษัท ทีโอ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
4
คุณวุฒิ
CB-0195-A
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
24
คุณวุฒิ