รายชื่อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ขั้นตอนการขอรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

รหัสองค์กร
ชื่อองค์กร
ให้การรับรอง
CB-0206-A
การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร
8
คุณวุฒิ
CB-0199-A
การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
กรุงเทพมหานคร
6
คุณวุฒิ
101
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กรุงเทพมหานคร
0
คุณวุฒิ
CB-0085-A
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
14
คุณวุฒิ
CB-0269-A
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
6
คุณวุฒิ
CB-0233-A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
1
คุณวุฒิ
CB-0159-A
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
2
คุณวุฒิ
CB-0128-A
บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด
นครปฐม
4
คุณวุฒิ
SD-0001-A
บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
6
คุณวุฒิ
CB-0263-A
บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
3
คุณวุฒิ