สำหรับบุคคลทั่วไป

กดปุ่ม "เข้าเว็บไซต์" เพื่อใช้งานระบบหลักตามปกติของ
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำหรับข้าราชการ

(เฉพาะที่ลงทะเบียนผ่าน tpqi-net)
กรณีลงทะเบียนแล้วเข้าระบบไม่ได้
หรือ จำรหัสผ่านไม่ได้
*ไม่ต้องยืนยันกลับทางอีเมล
(เฉพาะที่ลงทะเบียนผ่าน tpqi-net)(เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการเท่านั้น)
 
สำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจัทัล ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ และสำนักงาน ก.พ.